Prawo w pojęciach

POJĘCIE I FORMY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Zabezpieczenie społeczne- system ustawowych gwarancji i świadczeń na wypadek określonego zdarzenia
Zabezpieczenie społeczne jest pewną ideą zgodnie, z którą ogół społeczeństwa poprzez swoją organizację zobowiązany jest do zapewnienia bytu wszystkim, którzy nie ze swojej winy nie mogą sobie zapewnić pracy, ale również egzystencji na godziwym poziomie. Zabezpieczenie społeczne oparte jest na idei solidarności społecznej i przede wszystkim wskazuje państwo, jako głównego realizatora tych idei.

Prawo cywilne –
Źródłem prawa cywilnego jest Ustawa z 23 kwietnia 1964 roku zawarta w Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 wraz ze zmianami. Kodeks cywilny obejmuje np.: prawo cywilne, prawo rzeczowe, prawo spadkowe.

Podmiotami prawa cywilnego są osoby fizyczne i osoby prawne Osobowość prawną można nabyć z chwilą zarejestrowania we właściwym rejestrze sądowym.

Prawo konstytucyjne, inaczej państwowe:

* zawiera opisy norm dotyczących organów władzy i podstawowych zasad ustroju państwowego;
* określa stosunki społeczno – gospodarcze w danym kraju;
* określa prawa i obowiązki obywateli.

Źródłem tej gałęzi prawa jest konstytucja, ustawy konstytucyjne oraz ratyfikowane umowy międzynarodowe.

Prawo gospodarcze (zwane także handlowym) –
obejmuje swoim zakresem zespół norm regulujących status prawny przedsiębiorców oraz stosunki prawne z ich udziałem związane a prowadzoną przez nich działalnością.
O relacjach państwa z gospodarką decyduje:
1. przyjęty ustrój gospodarczy
a. gospodarka wolnorynkowa
b. gospodarka wolnorynkowa społecznie zdeterminowana
c. gospodarka wolnorynkowa planowana .
d. transformacja gospodarcza dot. wszystkich państw komunistycznych
przesłanki determinujące transformację.