Jak to człowiek zanieczyszcza atmosferę

Odpady są to wszelkiego rodzaju substancje albo przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się w krótkim czasie pozbyć albo również posiada obowiązek się ich pozbycia, czyli prawo mu to nakazuje. Odpady można podzielić na różnorakie kategorie. Istnieją różnorakie klasyfikacje. Możemy podzielić śmieci ze względu na źródło pochodzenia, stan skupienia, kryterium surowcowe, skład chemiczny, toksyczność, to w jakim stopniu dany odpad stanowi zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Przy klasyfikacji bierze się pod uwagę takie czynniki, jak: łatwość zapłonu, toksyczność i szkodliwość dla organizmów żywych, czyli dla człowieka i dla zwierząt. Odpady możemy podzielić na: odpady grożące zakażeniem, odpady grożące skażeniem, odpady szczególnie szkodliwe dla środowiska, odpady, które nie są przydatne do użycia gospodarczego. W Polsce odpady są podzielone według źródła ich powstawania na dwadzieścia grup, a pomiędzy nich wymienić można: odpady z rolnictwa, sadownictwa, odpady medyczne i weterynaryjne, typu strzykawki, opatrunki, odpady opakowaniowe, czyli różnego rodzaju opakowania, odpady z budowy, np gruz, odpady komunalne. Odpady są składowane na składowiskach odpadów, które dzieli się na trzy grupy: składowiska odpadów niebezpiecznych, skaldowska odpadów obojętnych oraz dodatkowo składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Odpady można też utylizować.