Bank i system bankowy

Sformułowanie pojęcia banku z makroekonomicznego punktu widzenia: – w gospodarce rynkowej charakteryzującej się podziałem pracy wymiana towarów między podmiotami gospodarczymi odbywa się za pośrednictwem pieniądza; – dla sprawnego zaopatrywania podmiotów gospodarczych w środki płatnicze , a ponadto zapewnienie właściwego funkcjonowania obiegu pieniężnego potrzebni są pośrednicy finansowi, do których zalicza się banki; – banki wywierają istotny wpływ na alokację zasobów i dokonują takiego podziału kapitału, który zapewnia jego optymalne wykorzystanie; – banki znajdują się pomiędzy zgłaszającymi popyt na pieniądz i jego podaż , a ponadto nawiązują z nimi osobne stosunki umowne, oszczędzają im w ten metodę konieczność indywidualnego poszukiwania partnera dla pojedynczej transakcji co prowadzi do obniżki kosztów transakcyjnych. Sformułowanie pojęcia banku z mikroekonomicznego punktu widzenia: – bank jest przedsiębiorstwem; – jest instytucją zaufania publicznego; – działalność banku polega m.in. na pozyskiwaniu wkładów pieniężnych, udzielaniu kredytów, rozliczeniach pieniężnych, udzielaniu zapewnień. Definicja banku w niemal bankowym Art. 2. (prawo bankowe) ,Bank jest osobą prawną utworzoną w zgodzie z przepisami ustaw, działa na bazie licencji uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym”. Według ART. 5. Ust. 2 (prawo bankowe) ,Czynnościami bankowymi są również inne czynności, jeśli są one wykonywane poprzez banki: – udzielanie pożyczek gotówkowych oraz pożyczki i kredyty i konta bankowe; – operacje czekowe i wekslowe , a ponadto operacje, których przedmiotem są warianty; – wydawanie kart płatniczych , a oprócz tego wykonywanie operacji przy ich pomocy; – przyjmowanie wkładów gotówkowych; – udzielanie zapewnień; – emisja papierów wartościowych; – przeprowadzanie rozliczeń gotówkowych; – terminowe operacje inwestycyjne; – nabywanie i zbywanie wierzytelności gotówkowych; – przechowywanie podmiotów i papierów wartościowych , a oprócz tego udostępnianie skrytek sejfowych; – wykonywanie czynności obrotu depozytowego; – udzielanie i potwierdzanie poręczeń; – wykonywanie czynności zleconych związanych z emisją papierów wartościowych.