Problem z korektą deklaracji VAT

biura rachunkowe wykorzystujący do obsługi klientów i do kontaktu z nimi internetowy system do prowadzenia rachunkowości. Biuro Rachunkowe CONSTANS mogą obsługiwać każdy rodzaj firmy, niezależnie od sposobu opodatkowania i formy własności. Zakres usług obejmuje prowadzenie m.in.:książki przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów na potrzeby podatku dochodowego zryczałtowanego, ewidencji VAT, pełnej księgowości, dokumentacji kadrowo-płacowej, sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS oraz urzędów skarbowych.

Przepisy o VAT nie przewidują żadnych ograniczeń tego prawa w przypadku zakupu, za który zapłata została dokonana bonami. Prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi, który otrzymał towar oraz fakturę dokumentującą tę transakcję. Bez znaczenia pozostaje forma zapłaty za ten towar. Jedynie gdy zakupy towarów dokonywane są od małego podatnika rozliczającego się metodą kasową, odliczenie podatku naliczonego uzależnione jest od zapłaty należności.

Zatem osoba posiadająca certyfikat księgowy (wykaz takich osób prowadzi Minister Finansów) jest uprawniona na mocy przepisów ustawy o rachunkowości do wykonywania dwóch z trzech czynności doradztwa podatkowego. Rozliczenia deklaracji PIT. Poza wykupieniem obowiązkowego ubezpieczenia OC, osoba otwierająca biuro rachunkowe powinna przygotować się do wykonywania tego rodzaju działalności.

Jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie księgi zostało powierzone biuru księgowemu , podatnik jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, któremu zostało złożone zawiadomienie o prowadzeniu książki

Poza zawiadomieniem urzędu skarbowego o przekazaniu prowadzenia książki podatkowej biuru rachunkowemu, podatnika ma jeszcze jeden obowiązek, określony w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. Wybierając zasady ogólne przedsiębiorca musi mieć świadomość, że ta forma opodatkowania związana jest z prowadzeniem wielu urządzeń księgowych.

Ponadto należy kontynuować prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla celów podatkowych, a także zaprowadzić ewidencję wyposażenia, tj. rzeczowych składników majątku związanych z wykonywaną działalnością, niezaliczonych do środków trwałych, o wartości początkowej przekraczającej 1.500 zł.